استانداردهای‌ حسابداری‌

مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری

استاندارد های حسابداری

مبنای‌ تهیه‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

1  .   استانداردهای‌ حسابداری‌ بر مبنای مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ تدوین‌ گردیده‌ است‌. مفاهیم‌ نظری‌ مزبور توسط‌ كمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ با هدف‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌ تهیه‌ و به‌ پیوست‌ این‌ مجموعه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

دامنه‌ كاربرد استانداردهای‌ حسابداری‌


2  .   دامنه‌ كاربرد استانداردهای‌ حسابداری، صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (كه‌ از این‌ به ‌بعد صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) است‌ كه‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مفید در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ استفاده‌كنندگان‌ تهیه‌ می‌شود.

3  .   استانداردهای‌ حسابداری‌ در مورد صورتهای‌ مالی‌ كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ (انتفاعی‌) اعم از این‌ كه‌ در بخش‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ فعالیت‌ كند، كاربرد دارد. اگرچه‌ این‌ استانداردها معطوف‌ به‌ واحدهایی‌ است‌ كه‌ با هدف‌ كسب‌ سود فعالیت‌ می‌كنند اما عمدتاً در مورد واحدهای‌ غیرانتفاعی‌ نیز با اعمال‌ تعدیلات‌ لازم‌ كاربرد دارد.

4  .   واحدهای‌ تجاری‌ خارج‌ از كشور كه‌ مالكیت‌ آنها متعلق‌ به‌ واحدهای‌ تجاری‌ ایرانی‌ است‌ در صورتی‌كه‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ خود تابع‌ مقررات‌ و استانداردهای‌ حسابداری‌ محلی‌ باشند، ملزم به‌ رعایت‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ایران‌ نیستند. با این حال‌ در مواردی‌ كه‌ واحد تجاری‌، واحد فرعی‌ یك‌ واحد سرمایه‌گذار ایرانی‌ باشد، تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد فرعی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ایران‌ نیز جهت‌ استفاده‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ضروری‌ است‌.

تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی

5  .   مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد تجاری‌ است‌. مدیریت‌ واحد تجاری‌ موظف‌ به‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌گونه‌ای‌ است‌ كه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ ارائه‌ كند. مدیریت‌ واحد تجاری‌ ممكن‌ است‌ صورتها و گزارشهای‌ دیگری‌ را جهت‌ استفاده‌ داخلی‌ به‌ روشهای‌ مختلف‌ كه‌ معطوف‌ به‌ اهداف‌ مدیریت‌ داخلی‌ است‌، تهیه‌ كند. هرگاه‌ صورتهای‌ مالی‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ دیگر استفاده‌كنندگان‌ (سهامداران‌، بستانكاران‌، دولت‌، كاركنان‌ و غیره‌) تهیه‌ شود، رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ در تهیه‌ و ارائه‌ آن‌ الزامی‌ است‌.

انحراف‌ از استانداردهای‌ حسابداری‌

6  .   تقریباً در تمام‌ شرایط‌، رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ منجر به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مفید جهت‌ تصمیم‌گیری‌ استفاده‌كنندگان‌ و در نتیجه‌ ارائه‌ تصویر مطلوب‌ توسط‌ صورتهای‌ مالی‌ می‌شود. با این حال‌، ممكن‌ است‌ در مواردی‌ نادر، اعمال‌ یك‌ استاندارد، صورتهای‌ مالی‌ را از هدف‌ اصلی‌ یعنی‌ ارائه‌ تصویر مطلوب‌ باز دارد. در چنین‌ مواردی‌ باید روشهای‌ تعدیل‌ شده‌ یا جایگزین‌ را با توجه به‌ معیارهای‌ ارائه‌ شده‌ در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1
با عنوان‌
نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ انتخاب‌ و بكار گرفت‌.

سایر موارد

7  .   نظر به‌ اینكه‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مالی‌ در پاسخ‌ به‌ نیازهای‌ متغیر تجاری‌ و اقتصادی‌ و در راستای‌ ارائه‌ تصویر مطلوب‌، دستخوش‌ تغییر و تحول‌ می‌شود، بنابراین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌منظور بهبود كیفیت‌ و در پرتو نیازها و تحولات‌ جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری‌ جدیدی‌ تدوین‌ و منتشر خواهد شد.

8  .   در مورد موضوعاتی‌ كه‌ استاندارد حسابداری‌ مربوط‌ به‌ آن‌ صادر نشده‌ است‌، صورتهای‌ مالی‌ باید برمبنای‌ یكی‌ از رویه‌های‌ متداول‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ گردد كه‌ با معیارهای‌ كلی‌ ارائه‌ شده‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ نزدیك‌ترین‌ انطباق‌ را دارد و فراهم‌كننده‌ تصویر مطلوبی‌ از وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌.

9  .    در مواردی‌ كه‌ قوانین‌ آمره‌، رویه‌های‌ مشخصی‌ جهت‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ موضوعات‌ خاص‌، مقرر نموده‌ است‌، در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌، تمهیدات‌ مناسب‌ جهت‌ اعمال‌ این‌ موارد با توجه به‌ مبانی‌ مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی به عمل‌ آمده‌ است‌.

10 .   مطالبی‌ كه‌ در هر استاندارد حسابداری‌ با حروف‌ پر رنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌ الزامات‌ استاندارد را تشكیل‌ می‌دهد. این‌ الزامات‌ باید با توجه به‌ سایر مطالب‌ مندرج‌ در استاندارد كه‌ جنبه‌ توضیحی‌، تكمیلی‌ و پشتیبان‌ دارد مطالعه‌، تفسیر و بكار گرفته‌ شود.

11 .   از آنجا كه‌ شرط‌ اولیه‌ مفید بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ اهمیت‌ آنهاست‌، لذا الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ در موارد كم‌ اهمیت‌ كاربرد ندارد.

 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 بهمن 1387    | توسط: میلاد خان    |    |
نظرات()